Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PERMANENTE MAKE UP

Eigen verantwoording en eigen risico

 • Alle opdrachten van opdrachtgever aan Beauty Morals worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever.
 • Door opdracht te geven aan Beauty Morals tot het aanbrengen van Permanente make up verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.
 • Door opdracht te geven aan Beauty Morals tot het aanbrengen van permanente make up, verklaart opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, immuumstoornis, diabetes, huidaandoeningen of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, Hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/ haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make up specialist of derden in gevaar kan brengen.
 • Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij de leeftijd heeft van 16 jaar of ouder heeft bereikt en dat zijn/ haar besluit om gepigmenteerd te worden weloverwogen is genomen.
 • Beauty Morals heeft altijd het recht om een geldig legitimatiebewijs te vragen en daarvan een kopie te maken.

Aansprakelijkheid

 • Door opdracht te geven aan Beauty Morals erkent opdrachtgever dat Beauty Morals naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Beauty Morals kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt.
 • Opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling binnen (3 weken na de 1ste behandeling) te laten corrigeren en /of bij te werken. Alle opeenvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en / of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht (binnen een jaar is dat de helft van de oorspronkelijke prijs: Daarna geld het volledige tarief).
 • Beauty Morals is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 • Beauty Morals is niet aansprakelijk voor verminking te nakomen van het niet naleven van de nazorg voor de permanente make up waardoor de opdrachtgever zelf verantwoordelijkheid draagt de nazorg correct na te komen en verminking of ontstekingen tegen te gaat.
 • Voor het geval Beauty Morals aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schade vergoeding beperkt tot het bedrag wat door Beauty Moralsvoor de desbetreffende levering van producten en/ of diensten oorspronkelijk in rekening is gebracht (minus materiaalkosten).
 • Elk recht op eventuele schade vergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Beauty Morals er zake niet zo spoedig als redelijkerwijs.
 • Mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de eventueel door hem/ haar geleden schade.

Garantie

 • Beauty Morals gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend kleuren/ kleurstoffen die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.
 • Bij alle behandelingen wordt gewerkt volgens richtlijnen van de GGD.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 • Op deze algemene Voorwaarden als mede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen Beauty- In en opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Amsterdam, behoudens indien Beauty- In als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bijvoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Toelichting

 • Minimum leeftijd 16 jaar, met toestemming en onder begeleiding van de ouder. (let op wij vragen naar legitimatiebewijs)
 • Niet onder invloed van drank of drugs
 • Bij gebruik van medicijnen melden bij de behandelaar
 • Na het plaatsen van permanente make up valt Beauty- In niet in aansprakelijkheid ten aanzien van extreem sport of afslanken waardoor blijkt de permanente make up lelijk (anders oogt)
 • Na het plaatsen van permanente make up wordt altijd een foto gemaakt om het behaalde resultaat vast te leggen.
 • Beauty Morals behoudt zich het recht opdrachten te weigeren.
 • U kunt uw afspraak tot 24 uur voor aanvang kosteloos verzetten of afzeggen.
 • Beauty Morals brengt de helft van het bedrag van de PMU in rekening als u uw afspraak niet tijdig of helemaal niet afzegt.
 • U dient op tijd aanwezig te zijn op uw afspraak. Mocht meer dan 15 minuten te laat op de afspraak komen behouden wij het recht u hiervoor kosten in rekening te brengen

Slotbepaling
Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers en zakenpartners van Beauty Moralsen door haar voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel handelend.

Ontvangen formulieren

 • Bepalend verklaard hierbij de opdrachtgever gezond is.
 • De algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrijpt en ontvangen.
 • Het toestemmingsformulier, risico formulier en nazorg formulier heeft ontvangen.
 • Alle formulieren naar waarheid zijn ingevuld.
%d bloggers liken dit: